Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korunması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruhsal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarıdır. Çocuklarda belirlenen ruh sağlığı sorunlarının erken çözümü ile erişkinlikteki hem fiziksel hem ruhsal hastalıkların önlenmesi sağlanabilmektedir.
Bölüm 2012 yılından itibaren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinin altında, 2016 yılından itibaren ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak hizmet verilmeye başlamıştır.

Mezuniyet Öncesi Eğitim

Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 öğrencilerine ders verilmektedir. Dönem 1’de ’Tıbbi Psikoloji’ başlığı altındaki derslerle tıp öğrencileri için gerekli olabilecek psikolojinin temel konuları işlenmektedir. Psikoloji, insan davranışının ve altında yatan mekanizmaların bilimidir. Fiziksel hastalıkların psikolojik değişkenlerle önemli ölçüde ilişkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, tıp öğrencilerinin psikolojinin bakış açısını ve kavramlarını anlamaları önemlidir.

Dönem 2’de öğrencilere ’Hasta Hekim Kursu’ programı içerisinde hasta*hekim ilişkisi dersi anlatılmaktadır. 

Dönem 3’de dersler psikiyatrinin temel konularını içermektedir. Psikiyatri, gözleme ve bilgi almaya dayalı olarak ruhsal bozuklukları ve fizyolojik değişikliğe, bedensel hastalığa ve yaşam olaylarına verilen zihinsel-duygusal yanıtları inceleyen klinik bir bilim dalıdır. Psikiyatrinin birincil amaçları ruhsal bozuklukları tanımlamak ve tanımak, tedavi metodlarını belirlemek ve oluş nedenlerini keşfedip koruyucu önlemler almak için yöntemler geliştirmektir. Beyin-bilim son birkaç on yıl içinde hızla ilerleyerek psikiyatrlara, insan duygu ve davranışını anlamaları, tedavi yöntemleri geliştirmeleri için beyin anatomisini, kimyasını ve fizyolojisini çözebildikleri araçlar sağlamıştır. Dönem 3 derslerinde psikiyatrideki çeşitli bulgu ve belirtilerin ortaya çıkış biçimlerini ve tanımlamalarını gözden geçirdikten sonra kuramsal konular üzerinde durulmakta, temel psikiyatrik hastalıkların epidemiyoloji, etiyoloji ve klinik özellikleri aktarılmaktadır. 

Dönem 4’de derslerin amacı, öğrencileri psikiyatrinin temel kavramlarıyla tanıştırmak ve epidemiyoloji, etiyoloji ve klinik özellikleri bir çerçeve olarak kullanıp ruhsal bozukluklara dair bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Çocuk ve Ergenlerde görülen ruh sağlığı sorunları bu dönemde öğrencilere anlatılmaktadır. Çocuğun ruhsal gelişimi anlatılarak öğrencilerin gelişim ile görülen değişikliklere adapte olması sağlandıktan sonra nörogelişimsel hastalıklar, öğrenme güçlükleri, otistik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, bağlanma sorunları, cinsel istismara yaklaşım ve ergen intiharları ile ilgili kuramsal dersler verilir. Kuramsal derslerin yanısıra öğretim elemanlarıyla birlikte hasta görme, klinik tartışmalar ve süpervizyon öğretimin önemli parçalarını oluşturmaktadır. Amaç, öğrencileri major ruhsal bozukluklarla ve hastayı anlamalarına yardımcı olabilecek psikiyatrideki yaklaşımlarla tanıştırmaktır. Öğrencilerin verilen teorik ve pratik dersler ışığında birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, ele alma, tedavi etme ve gerektiğinde uygun bir şekilde bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. 

Dönem 5’de öğrencilere tıbbi etik dersi verilmektedir. Hasta-hekim ilişkisinin temel etik prensipleri, hasta hakları, hasta mahremiyeti ve hekimin sır saklama yükümlülüğü gibi önemli konular ele alınmaktadır. 

Dönem 6’da öğrencilerin kuramsal donanımlarını klinik pratik ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle rotasyon öğretim elemanları ile birlikte hasta görüp klinik tartışmalara katılarak geçirmektedirler. 

Mezuniyet Sonrası Eğitim

Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları araştırma görevlisi eğitim süresi Sağlık Bakanlığı tarafından dört yıl olarak belirlenmiştir. İlk yıl asistanları, 2 ay bölüm uygulamalarına alışma döneminin ardından rotasyonlara çıkarlar. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda yapılması zorunlu rotasyonlar;

» 3 ay Çocuk Nörolojisi, 
» 9 ay Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

rotasyonlarıdır.

Bölümde araştırma görevlileri için eğitim programı her yıl için ayrı planlanmakta, öğretim elemanları tarafından düzenli olarak dersler yürütülmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın çalışma ilkeleri, hastalara nitelikli ruh sağlığı hizmeti verilmesi, tıp fakültesi öğrencilerine ve uzmanlık eğitimi alan doktorlara çağdaş eğitim imkanı tanınması, ruh sağlığı alanında yapılan araştırmaların teşvik edilmesi temellerine dayanmaktadır. Poliklinik düzeyinde hizmet verilmekte olup, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hastanenin konsültasyon ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerek klinik uygulamalarda gerek eğitimde psikoterapi ve psikofarmakoloji yaklaşımı temel alınmaktadır. 

Hastalara nitelikli bir poliklinik hizmeti verme amacıyla randevu sistemi ile çalışılmakta, her hastaya yeterli süre ayrılmasına özen gösterilmektedir.

Anabilim dalımız çalışanları bilimsel araştırmalar yürütmüş ve yayınlamışlardır. Ayrıca yoğun çalışma temposunun el verdiği ölçüde ulusal-uluslararası toplantılara gerek konuşmacı gerek dinleyici olarak katılmak suretiyle çağdaş psikiyatri uygulamalarını günlük pratiklerine yansıtma gayretindedirler.

Akademik Kadro

Adres:  Şehit Temel Kuğuluoğlu Caddesi No:30 (1.Kat) Bahçelievler Çankaya/ANKARA 
Telefon: 0312 2036868/2972
 

Bölüm Broşürleri