Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi

Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Amaç ve Değerlerimiz


 

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalite Politikası Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi “Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Kalite Politikası”dır.

 

Prof.Dr.Ali HABERAL
Rektör

Vizyon
Güveni, saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm çalışanları ile takım olarak çalışan, kurumsal kimliği ile öne çıkan, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kurumlarıyla hizmet gücünü birleştirip dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmayı sürdürmek.

Misyon
Ülkenin sağlık gereksinimlerini, etik ilkelerden asla ödün vermeden çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır.
‘’HİZMET SUNUMUMUZDA REHBERLİK EDEN, “DEĞERLERİMİZ”;
•    İNSAN ODAKLIYIZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi çalışanları güler yüzlü hizmet anlayışı ile hastalarını önemser ve hastalarına bağlıdır. Hastalarımızın bugünkü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken gelecekteki ihtiyaçlarını da anlamaya çalışır.
•    FARKLIYIZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi çalışanları bilimden yararlanarak sunduğu hizmetlerde fark yaratmanın heyecanını her zaman duyar ve farklılaşmayı amaçlar.
•    KATILIMCIYIZ;
İnsan kaynağımız kuruluşumuzun en önemli değeridir. Vizyonumuza ulaşma sürecinde çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanacağız.
•    BİLGİ GİZLİLİĞİNE ÖZEN GÖSTERİRİZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi çalışanları olarak hastalarımıza ve kurumumuza ait her türlü bilginin korunması ve gizli tutulması için gereken özeni gösteririz.
•    HASTA VE YAKINLARININ HAKLARINA SAYGILIYIZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi  çalışanları tüm faaliyetlerini hasta ve yakınlarının haklarına saygılı olarak yürütür.
•    ETİK DEĞERLERE DUYARLIYIZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi  çalışanları tüm faaliyetlerini etik değerlere uygun olarak yürütür.
•    YASALARA UYARIZ;
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi çalışanları tüm faaliyetlerinde yasalara saygılıdır.
•    İŞ GÜVENLİĞİNİ ÖNDE TUTARIZ;
Çalışanlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının ve faaliyetlerimiz ile etkileşen diğer insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdadır. Bu nedenle faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri en aza indirmek bizim görevimizdir.
•    ÇEVREYİ KORURUZ;
Merkezimiz yaşanabilir bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak için çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltmayı bir görev olarak görür.
•    KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNE İNANIRIZ; 
Başkent Üniversitesi Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi  olarak; kalite politikamız gereği kalite yönetim sistemlerini ve Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarını uygulamanın, değişen koşullar ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sürekli iyileştirmenin önemine inanırız.
•    Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
•    Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkânı sunmak.
Ayrıca ; 

 • • Dürüstlük
 •  • Hasta haklarına saygı göstermek
 •  • Sorumluluk bilinci
 •  • Yenilikçilik
 •  • Takım bilinci
 •  • Katılımcılık
 •  • Toplumsal sorumluluk
 •  • Sürekli eğitim-öğretim
 •  • Kurum aidiyeti
 •  • Hoşgörülü olmak
 •  • İdealist olmak
 •  • Estetik duyarlılık
 •  • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak. 

 

Kurumsal Amacımız
Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek ve hasta/ yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

 Hastalarımız İçin;
•    Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,
•    Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak,
•    Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,
•    Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,
•    Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,
•    Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

     Çalışanlarımız İçin;
•    Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,
•    Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,
•    Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,
•    Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,
•    İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek
•    Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,
•    Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
•    Gerek kurum içi gerekse kurum dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkânı sunmak.
      Toplum İçin;
•   Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek, 
•   Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,
•   Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

HEDEFLER
       Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.
Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.
•    Planlanan hedeflerde “Etkili” sonuçlara ulaşmak.
•    Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.
•    Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az  kaynakları kullanarak “Verimliliği” arttırmak. 
•    Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi’nde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.
Kategori Hedefleri ; kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.
•    Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi’nde tedavi görmekte olan tüm hasta ve hasta yakınlarının zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek “Hasta Güvenliği”ni sağlamak.
•    Kdz.Ereğli Diyaliz Merkezi’nde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasında  “Hakkaniyet” li davranmak.
•    Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde     “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve  hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak

•    Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine  “Uygun” davranılması.
•    Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir “Zaman” aralığında sunulması.
•    Hasta tedavisinin tamamlanması sonrasında da “Süreklilik” sağlanması

REFAKATÇİ POLİTİKASI
Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal mahremiyeti düşünülerek refakatçi politikası olarak hasta yakınları diyaliz salonlarına alınmamaktadır. Çocuk hastalar, madde bağımlıları, hamileler gibi özellikli hasta gruplarında hastanın birinci derece yakını hastanın yanına alınmaktadır.