Background Image
Previous Page  23 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 64 Next Page
Page Background

ağırlığına ve yaygınlığına bağlı olarak hastanın

görmesi de etkilenir.

Diyabetik retinopatide ağ tabakadaki kanamalar,

sızıntılar ve diğer değişiklikler tek tek değil bir

bütün olarak değerlendirilir ve evre ile ifade edilir.

Diyabetik retinopati başlıca iki evreye ayrılır. Daha

erken evre olan nonproliferatif diyabetik retino-

pati (NPDR) ve de daha ileri evre olan prolifera-

tif diyabetik retinopati (PDR). Bunlar da kendi

içlerinde sınıflandırılmaktadır.

Erken evre diyabetik hastalarda rahatsızlık kendini

kanama ve sızıntılar şeklinde göstermektedir.

İlerleyen evrelerde bu sızıntıları önlemek için yeni

damarlar oluşur ancak bu oluşan yeni damarlar

doğal damarların yapısında değildir ve kendileride

kanama ve sızdırmaya neden olurlar. Böylece bir

kısır döngü ortaya çıkmış olur.

Kimler Diyabetik Retinopati

Açısından Risk Altındadır?

Diyabetik retinopati ister tip 1 ister tip 2 diyabet-

li olsun her diyabetli de ortaya çıkabilir. Diyabetik

süresi uzadıkça diyabetik retinopati görülme riski

de artar. Diyabet süresi 15 yıl üzerinde olanların

yaklaşık %75’inde, yani 4 hastadan 3’ünde diyabe-

tik retinopati saptanır.

Diyabetik retinopati açısından diyabet süresi-

nin yanı sıra glisemik kontrol, hipertansiyon,

kan yağlarının yüksekliği, böbrek bozukluğunun

(diyabetik nefropati) varlığı ve gebelik diğer risk

faktörlerindendir.

Diyabetli Hastalarda Göz Muayenesi Ne

Zaman ve Hangi Sıklıkta Yapılmalıdır?

Diyabetik retinopati diyabetin uzun dönem organ

hasarlarındandır. Gözdibinde ilk lezyonlar diyabet

başlangıcından yaklaşık 5 yıl sonra görülmeye baş-

lar. Ancak tip 2 diyabet sinsi başlangıçlı olduğun-

dan hastada diyabet başlangıcı tanı konmasından

yıllar öncesidir. Bu nedenle tip 2 diyabetli hasta-

larda tanı konduğunda ilk göz muayenesinin ya-

pılması gerekmektedir. Çeşitli çalışmalarda değişse

de, yeni tanı konan tip 2 diyabetli hastaların %20

’sinde diyabetik retinopati saptanabilmektedir.

Tip 1 diyabet ise özellikle çocukluk çağında gü-

rültülü başlar, dolayısıyla sıklıkla diyabet tanısı da

hastalık yeni başladığında konulmaktadır. Genel

olarak, 10 yaşın üstündekilerde tanı konduğundan

itibaren ilk 5 yıl içerisinde ilk göz muayenesinin

yapılması önerilmektedir.

Hastanın hiçbir şikayeti yoksa da yılda bir kez

gözdibi muayenesi tekrarlanmalıdır. Diyabetik re-

tinopati saptananlarda ya da gebelik gibi özel du-

rumlarda takip aralığı daha kısadır.

Gözdibi muayenesinde ışık kaynağı

ve özel lenslerle küre şeklindeki

gözün iç duvarı, yani ağ tabaka

incelenir. Gözbebeği ışıkta ufaldığın-

dan hastanın gözüne gözbebeğini

genişletici bir damla damlatılarak

gözdibinde daha geniş bir alanın

incelenmesi sağlanır. Gerektiğinde

ek testler uygulanır.

Diyabetik Retinopati’yi

Önlemek Mümkün Mü?

Dünya genelinde her 100 diyabetik

hastanın 2’sinde körlük gelişmek-

23