Previous Page  14-15 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14-15 / 64 Next Page
Page Background

Doç. Dr. Kıvanç YAMANEL

Restoratif Diş Tedavisi AD

Amalgam, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan bir

metal olan civa ile katı halde bulunan gümüş, kalay, ba-

kır, çinko gibi diğer metal tozlarının karıştırılmasıyla

elde edilen özel bir alaşımdır.

Ağız içerisinde amalgam dolgular diğer bütün restoratif materyaller gibi, çevre dokular ile

sürekli bir etkileşim içindedirler. Bu etkileşim sırasında kimyasal, biyolojik, mekanik, elektriksel ve

termal etkenlere maruz kalırlar. Bunun sonucunda da restorasyonda bazı değişimler meydana gelir

ve çevre dokular da bu olaylardan etkilenir. Elektrokimyasal reaksiyonlar nedeniyle oluşan yapısal

bozulma sonucu metal iyonları, mekanik kuvvetlerin etkisiyle de amalgam restorasyonlardan ayrılan

küçük amalgam parçaları ağız içerisine salınır. Civa da buhar şeklinde ağız ortamına girer. Metal

iyonları ve metalik artıklar ağız içerisinde yumuşak dokularla etkileşime girer. Bununla birlikte çö-

zünme ve mekanik aşınma sonucu salınan ürünlerin büyük kısmı yutularak daha çok kimyasal deği-

şikliğe uğrayabildikleri gastrointestinal yola taşınırlar. Vücuda giriş, metal iyonlarının diş pulpasına

göçü, yumuşak dokulara geçiş ve iyonların ağız yoluyla dolaşım sistemine geçişiyle gerçekleşir.

Son yıllarda bütün dünyada aleyhte yapılan yayınlar nedeniyle toplumlar

üzerinde amalgam dolgularla ilgili bir korku oluşmuştur. Bu korkunun en büyük

sebebi amalgam dolguların yapısında bulunan civa elementidir.

1833 yılında bugünkü içeriğine yakın

bir formülasyonla ilk kez kullanıma

sunulan amalgam, kolay uygulana-

bilme, düşük maliyet, arka bölgedeki

dişlerde çiğneme basınçlarına karşı

koyabilme ve uzun ömürlü olma gibi

pozitif özelliklerinden dolayı son 150

yıldır bütün dünyada diş hekimliği

pratiğinde etkili bir dolgu maddesi

olarak yaygın şekilde kullanılmakta-

dır.

MASUM

?

12

13