Previous Page  8-9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8-9 / 64 Next Page
Page Background

AIDS,

türkçe açılımı Edinsel Bağı-

şıklık Yetmezliği Sendromu olan ve HIV

isimli virüsün neden olduğu bir hastalık

tablosudur. Vücudun bağışıklık sistemi-

ni zayıflatarak ilerleyen bu virüs, tedavi

edilmediği taktirde ağır enfeksiyonlar ya

da kanser hastalıkları nedeniyle ölüme yol

açar.

Tüm dünyada en sık bulaşma yolu cinsel

yoldur. Çoklu cinsel eşi olan kişilerle, para

karşılığı seks yapan

kişilerle, cinsel yolla

bulaşan başka hasta-

lıklar geçirmiş kişiler-

le ve elbette HIV pozi-

tif olduğu bilinen kişi-

lerle korunmasız cin-

sel ilişki bulaş açısın-

dan en riskli davranış-

lardır.

Hastalık kan yolu ve

parenteral yol ile da-

mardan uyuşturucu

kullanan bağımlılara,

kontrolsüz kan ve kan ürünü verilen has-

talara, jilet, makas, manikür-pedikür seti,

dövme aletleri, diş hekimliği aletleri, iğne

ucu gibi kesici delici aletlerin ortak kulla-

nıldığı tüm insanlara bulaşabilir. Alınan

kan ve kan ürünü ile bulaş riski % 100 e

yakındır bu nedenle tüm dünyada olduğu

gibi ülkemizde de kan ve kan ürünlerinin

HIV açısından taranması zorunlu hale ge-

tirilmiştir.

HIV pozitif anneden bebeğe HIV geçişi

genelde son üç aylık dönemde ve özellikle

doğum esnasında olur. Doğum sonrasında

ise emziren anne bebeklerinde bulaş oranı

artar. Gelişmiş ülkelerde uygulama emzir-

menin kesilmesi şeklindedir ancak geliş-

memiş ülkelerde emzirmenin tek besin

kaynağı olması nedeniyle karar vermek

zordur.

Hastalık ilk kez 1981 yılında Amerika’da

saptanmıştır. Ülkemizde 1985 yılından iti-

baren görülmektedir.1985 yılından 2015

yılı sonuna kadar ülkemizde bu virüsü ta-

şıdığı saptanan toplam hasta sayısı Sağlık

Bakanl ığı

veri lerine

göre 12500

civarıdır.

Bu sayı ül-

k e m i z d e

tanı almış

diğer ülke

vatandaş-

larını da

içermekte-

dir. Sağlık

B a k a n -

l ı ğ ı ’ n ı n

yayınladığı en son verilere göre 2015 yılı

içinde saptanan virüsü taşıyan hasta sayı-

sı yaklaşık 2200 dür. Hastaların çoğunluğu

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa

gibi büyük ve turistik şehirlerde yaşamak-

tadır.

Dünyadaki genel durumu özetleyecek

olursak, Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılı ve-

rilerine göre tüm dünyada HIV virüsü taşı-

yan ve AIDS tanısı alan toplam hasta sayısı

36.7 milyon, 2015 yılı içinde AIDS ve AI-

DS’e bağlı hastalıklar nedeniyle ölen has-

ta sayısı ise 1.1 milyondur. Bugüne kadar

dünya üzerinde AIDS nedeniyle ölen hasta

sayısı ise yaklaşık 35 milyondur.

Uzm. Dr. Melike Hamiyet DEMİRKAYA

Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji AD

6

7