Background Image
Previous Page  18 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 84 Next Page
Page Background

16

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

LaboratuvarLARIMIZ

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten

başvuran hastalara ve yatırarak izlenen

hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Has-

talardan alınan örneklerinin laboratuvara

kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve

sonuçlandırılması aşamalarında toplam

kalite anlayışına uygun olarak hizmet veril-

mektedir. Laboratuvarımızda yürütülen an-

tibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl gün-

cellenen uluslararası öneriler doğrultusunda

yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen

bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüber-

küloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık

testleri her ay düzenli olarak bir uluslararası

dış kalite kontrol sistemi tarafından test edil-

mektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünye-

sinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçek-

leştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı

yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan

örnek kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan

Tetkikler:

• Doğrudan ve boyalı mikroskopik incele-

meler

• Aerob, anaerob bakteri kültürleri

• Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri

• Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık

testleri

• Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyar-

lılık testleri

• Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri

• Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella

için Wright testi)

• Widal aglütinasyon testi (Salmonella için)

• Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz

için)

• Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus

gibi viral antijenlerin aranması

• Dışkı örneklerinde “Clostridium difficile”

toksininin aranması

• Genital örneklerde Klamidya antijeninin

aranması

• Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi

testi

• İdrarda Legionella antijeninin aranması

Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarında

Yapılan Tetkikler:

• HCV viral yük

• HCV genotip belirleme

• HBV viral yük