Previous Page  16-17 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 64 Next Page
Page Background

yeni ya am

kalite

böbrek

karaciğer

kemik iliği

0312

203 68 68

Mareşal Fevz Çakmak Cad.

10.Sk.

No:45 Bahçel evler / ANKARA

kalp

kornea

karaciğer

kemik iliği

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Organ Nakli Merkezleri

Ba kent Üniversitesi

Organ Nakli Merkezleri

karaciğer, böbrek, kalp,

kemik iliği ve kornea

nakillerinde elde ettiği

yüksek ba arı oranları

ile

yeni bir hayat için

umut olmaya

devam ediyor.

ankara.baskenthastaneleri.com

Kalp Nakli aktivitesinde en önemli sorunlardan biri kalp nakli sayısının düşük olmasıdır.

Burda birinci neden verici kalbin az olmasıdır. İnsanlar organ nakli bağışı konusunda teşvik

edilmeli, bu konuda bilinçlendirilmeli ve onlara bazı güvenceler verilmelidir. Bu amaçla-

da biz hekimlere, basına, Diyanet İşlerine ve Sağlık Bakanlığı’na çok görev düşmektedir.

Bugüne kadar yapılan aktiviteler çok katkı yapmış ve nakil aktivitesinin bugünkü noktaya

gelmesine katkıda bulunmuştur. Ama bu yeterli değildir.

Hasta ve hasta yakınılarının sosyal medya gibi iletişimin kolay kurulabileceği kaynakları kul-

lanarak insanları devamlı bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek gibi görevleri olmalıdır.

Son dönem kalp yetmezliği olan hasta ve ailesinin içinde bulunduğu zor duruma yarın bir

başka ailenin düşmeyeceğini söylemek mümkün değildir. O nedenle de bu hastaların içinde

bulunduğu zorluklarla yüzleşerek organ bağışı için daha aktif olmalıyız.

Ailelerin organ bağışı noktasında en tedirgin oldukları noktalardan biri beyin ölümü kavra-

mına olan güvensizlikleri olduğu görülmektedir. Beyin ölümü beyin komasından farklı ola-

rak hastanın iyileşmesinin mümkün olmadığı tıbbi bir durum olup birden fazla doktor tara-

fından karar verilir. Bu amaçla aileler bu karar hakkında en küçük şüphe duymamalıdırlar.

Organ nakli izninin verilebilmesi için kişinin sağlığında yakınına ‘ben organlarımı bağışlıyo-

rum’ demesi yeterli olacaktır. Organ bağış kartının bulunması olayı daha da kolaylaştıracak-

dır.

Kalp nakli için

Başkent Üniversitesi hastanelerinde

herhangi bir

ek ücret ödenmemektedir.

Hatta

kalp nakil öncesi ve sonrasında kalp hastalığı ile ilgili sorunlarda yatış süresi ve olabilecek kalple ilgili

diğer organ hastalıkları dikkate alınmaksızın ek ücret alınmamaktadır.

Devlet Hastanelerinde de Başkent Üniversitesi hastanelerinde olduğu gibi kalp nakli için herhangi bir fark

alınmamaktadır. Türkiyede kalp nakli her yaş grubunda yapılabildiğinden resmi kanallarla yurt dışına

gidilmesi mümkün değildir. Türkiyede yabancılara kalp nakli yapılamadığı gibi yurt dışında da Türk va-

tandaşına çok özel durumlar haricinde devlet desteğinde kalp nakli yapılamaz.

Son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda kalp

naklinin yapılmış olması yaşam kalitesini artı-

racaktır. Her şey iyi gittiği takdirde nakil yapılan

hasta, kalp hastası olmayan yaşıtları ile aynı ya-

şam kalitesine ulaşacaklardır. Yani okuluna gi-

debilir, işini yapabilir, hatta sporunu yapmalıdır.

Ancak nakli yapılan kalbin reddi, kullanılan ilaç-

ların yan etkilerinin araştırılması, ilaçların sevi-

yelerinin ayarlanması ve olabilecek enfeksiyon-

lara erken önlem amacıyla sık kontrol gerektirir.

Zaman zaman hiç bir şikayet olmasada nakil

yapılan kalpte red olayının var olup olmadığını

belirlemek amacıyla belirli aralıklarla kalpten bi-

yopsi alınması , gerekirse koroner anjiyografi ve

kalp boşluklarının basınç ölçümünün yapılması

gerekir.

16