Kan Merkezi

Çalışılan Testler


Transfüzyon Merkezimizde Hastanemizde yatmakta olan, polikliniklere başvuran hastalara ve kan bağışında bulunan donörlere yönelik olarak her türlü İmmunohematolojik testler çalışılmaktadır. Özellikle ABO Rh D testi iki farklı yöntemle iki farklı kişi tarafından çalışılmaktadır.
Merkezimizde çalışılan İmmunohematolojik testlerin çalışılmasında jel santrifugasyon ve tüp yöntemi kullanılmakta olup otomatik ve manüel çalışılabilmektedir.

MERKEZİMİZDE ÇALIŞILAN TESTLER

  • Kan gruplaması ( Forward+ Reverse Gruplama )
  • Yeni doğan kan gruplaması
  • Zayıf D
  • Çapraz karşılaştırma testi (cross match)
  • Direkt Coombs
  • İndirekt Coombs
  • Antikor tanımlama
  • Rh subgrup
  • Antikor titrasyonu
  • Soğuk Aglütinasyon