Previous Page  34-35 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34-35 / 64 Next Page
Page Background

Diyabet Eğitimi

Bireylerin diyabet yönetimini en üst seviyede yapabil-

meleri için öncelikle eğitime, diyabet hakkında bilgi ver-

mekle başlanır. Diyabet hastalığı, risk faktörleri, diyabetin

nedenleri, diyabet tipleri tanımlanarak kişilerin mevcut

durumlarıyla ilgili farkındalığı sağlanarak diğer eğitimle-

re daha yüksek motivasyonla geçilebilmektedir. Diyabet

eğitimi temel olarak aşağıdaki konu başlıklarından oluş-

maktadır.

Beslenme

Diyabetin nedenlerinden biri olarak görülen kilo ve se-

danter yaşam konusunda bilgiler verilerek, beslenme ve

egzersizin tedavi sürecine olan katkılarıyla ilgili payla-

şımlarda bulunulmaktadır. Beslenme ve egzersiz uyumu

ile kan şekeri hedef değerlerde olmayan bireyler için ilaç

tedavisi (antidiyabetik oral ilaçlar ve insülin tedavisi gibi)

başlanabilmektedir.

İlaç yönetimi ve İnsülin uygulaması

İlaç yönetimini nasıl yapacağı ve insülin uygulamasıyla

ilgili gerekli bilgiler verilerek, insülin uygulama becerisi

kazandırılmaktadır. Aynı zamanda diyabetin akut komp-

likasyonlarından olan şeker düşmesi (hipoglisemi) ve

şeker yükselmesi (hiperglisemi) durumunun nasıl yöne-

teceği ve tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler hak-

kında bilgilendirmeler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi

korunmaya çalışılmaktadır.

Yaşam kalitesi ve akut komplikasyonlar

Yaşam kalitesini koruyabilmek için kronik komplikasyon-

lar ve bu komplikasyonların önlenmesiyle ilgili uygula-

malar eğitime dahil edilerek birey bu konuda bilinçlendi-

rilmektedir. Her diyabetlinin bilmesi gereken önlenebilir

bir komplikasyon olan diyabetik ayak yarası olmaması

için ayak bakımının önemi ve ayak bakımının nasıl yapı-

lacağı anlatılmaktadır.

Kan şekeri ölçüm tekniği

Diyabette kontrolün sağlanması, şeker düşmesi, şeker

yükselmesi ataklarının tespit edilmesi ve gereken önlem-

lerin alınması için evde yapılan kan şekeri kontrolü çok

önemlidir. Diyabeti olan bireylerin bu tespitleri yapa-

bilmeleri için evde kan şekeri ölçüm tekniği öğretilerek,

kendi kendine izlem ve kendi durumunu değerlendirme

becerisi kazandırılmaktadır.

Diyabet Hemşireliği

Diyabet hastalığı, yaşam boyu sürmesi nedeniyle diyabetli

birey fiziksel ve psikososyal bir bütün olarak ele alınmalı-

dır. Bireyin fiziksel durumunun yanı sıra psikososyal de-

ğerlendirmesinin yapılması verilen danışmanlık hizmetin-

de önemli olmaktadır.

Hastalığın yönetimi eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi

üçgeninde hasta merkezli bir ekip yaklaşımını zorunlu

kılmaktadır.

Diyabette primer bakım ekibi hekim, hemşire ve diyetis-

yenden oluşmakla beraber, aile bu ekibin en önemli bir

parçası olmaktadır. Gerektiğinde psikolog, psikiyatrist,

pediyatrist, oftalmolog, egzersiz fizyoloğu, eczacı, sosyal

hizmet görevlileri ve daha pek çok profesyonel, ekibe dâhil

olabilmektedir. Diyabetli birey ve ailesi ile en fazla birlikte

olan diyabet eğitim hemşiresi, sunduğu eğitim ve danış-

manlık hizmetleri ile bireyin yaşam kalitesini yükselterek

tedaviye uyumunu kolaylaştırmaktadır.

Diyabet hemşireleri, hem ayaktan, hem de yatarak tedavi

olan diyabetli bireylere gerekli olan eğitimleri vererek tüm

desteği sunar. Amaç; bireyi kendi öz bakımını sağlayabi-

lecek, hastalığı ve komplikasyonları yönetebilecek bilgi ve

beceriye sahip duruma getirebilmektir. Bu kapsamda sa-

dece hasta bireye odaklanılmayıp, aynı zamanda bireyin

ailesinin de bu sürece uyumunu sağlamak önem kazana-

bilmektedir. Birey ve ailesine bu donanımı kazandırabil-

mek için öncelikle diyabet eğitim hemşiresinin iyi bir veri

toplaması gerekmektedir. Bu veri toplama sürecinde, kişi-

nin geçmiş ve mevcut sağlık/hastalık öyküsü, yaşam şekli,

sosyo/ekonomik imkânları, yetenekleri, becerisi, psikosos-

yal özellikleri ve ayrıca hastanın hastalığı kabullenme süre-

cindeki uyumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Diyabet

eğitimleri, bireyin ilk başvurusundan ve/veya yatışından

itibaren başlanarak kişinin öğrenme becerisine, algılama

düzeyine, inançlarına ve günlük yaşamına uygun bireysel

olarak planladıktan sonra hasta ve ailesi ile görüşmeler ya-

pılmaktadır.

Kronik hastalık tanısı almak bireylerde farklı tepkilere

neden olabilmektedir. Yapılan görüşme ve değerlendirme-

lerde yeni tanı alan bireylerde şok, kızgınlık gibi tepki-

ler daha yoğun yaşanırken, hastalığın ilerleyen süreçle-

rinde bireylerde duygu değişimleri yaşanabilmekte ve bu

bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle

eğitimlerimizi bireysel olarak planlanmaktadır. Eğitimin

temel amacı; bireyin, kendi diyabet yönetimini yapabil-

mesidir.

32

33