Previous Page  32-33 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32-33 / 64 Next Page
Page Background

Hemşire Sevil YALÇIN ACAR

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Diyabet;

İnsülin eksikliği ya

da insülin etkisindeki bozuk-

luklar nedeniyle ortaya çıkan

sürekli tıbbi bakım gerektiren

kronik bir metabolizma has-

talığıdır.

Diyabet hemşireliği ise;

di-

yabet yönetiminde ileri bilgi

ve becerisi olan, uygulayıcı,

eğitici, danışman, yönetici,

araştırıcı, koordinatör, yeni-

likçi, mesleki faaliyetlerden

sorumlu meslek üyesidir.

diyabet

ve

Hemşire Yasemin BULUT

2013 yılında dünyadaki diyabetli hasta sayısı 382 milyon iken, bu sayının 2035 yılında %55 oranın-

da artarak 592 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından “salgın” olarak

ifade edilen diyabet, hem bireysel, hem de toplumsal olarak insan sağlığını olumsuz etkilemekte,

yaşam kalitesini ciddi anlamda bozmakta ve ekonomik olarak bireysel ve toplumsal yük getirmek-

tedir. Ülkemizde ise, 1997-1998 yıllarında yayınlanan çalışmada (TURDEP-1) diyabet sıklığı %7.2

iken, 2010 yılında yayınlanan çalışmada (TURDEP-2) diyabet sıklığının %13.7’ye ulaştığı görülmüş-

tür.

Diyabet sıklığındaki artışın en önemli nedenleri;

sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve bununla birlikte obezitenin artmasıdır.

Sağlık hizmetlerinin temel amacı; hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve hastalık sürecinde erken

dönemde tedavinin sağlanması ve takibine yöneliktir. Diyabet için baktığımızda; Tip 1 diyabet ve

Tip 2 diyabet için bazı risk faktörleri değiştirilemezken, özellikle Tip 2 diyabette bazı risk faktörle-

rinin kontrol altına alınması ile diyabet gelişimi önlenebilmekte veya hastalık süreci geciktirilebil-

mektedir. Tip 2 diyabette;

Değiştirilebilir faktörler ;

Obezite

Obezitenin süresi

Yağ dağılımı; viseral (organ çevresi) obezite

Hareketsizlik

Beslenme

Hiperinsülinemi ve insülin direnci

Bozulmuş glikoz toleransı

Değiştirilemez faktörler;

Genetik yatkınlık

Yaş

Cinsiyet

30

31