Previous Page  22-23 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22-23 / 64 Next Page
Page Background

Uzm. Dr. Berna ALKAN

Nöroloji AD

E

pilepsi sözcüğünün eski yunan

dilindeki ‘Epilepsia’dan türediği ve

nöbet anlamına geldiği bilinmektedir.

Halk arasında da Sara hastalığı olarak da bilinir.

Beyindeki sinir hücrelerinin artmış uyarılabilirliğin-

den kaynaklanan tekrarlayıcı, geçici anormal elektrik-

sel deşarjları sonucu görülen nörolojik bir hastalıktır.

Epilepsi nöbeti nedir ?

Klinikte belli bir süreye sınırlı olarak bilinç, davranış, duygu, hareket veya

algılama fonksiyonlarında ani başlayan, kısa süreli ve geçici değişiklik-

lerdir. Tek ayakta ya da kolda kasılmalar, kol veya bacakta uyuşma-ka-

rıncalanma, yanma ve nadiren ağrı gibi kısa süren belirtiler, deride renk

değişiklikleri (kızarma-solma), kan basıncı değişiklikleri, ani korku, daha

önce olmamış bir olayı olmuş gibi (deja-vu) ya da daha önceden olan

bir olayı olmamış gibi (jamais-vu) hissetme, hoş olmayan koku veya tat

hissetme, mideden yukarı doğru yükselen, tarifi güç, hoş olmayan bir his,

başın bir yöne doğru çekilmesi, kolun yukarı kalkması, yalama, yutkunma,

ağız şapırdatma gibi hareketler, elbisenin düğmeleri ile oynama, elbiseyi

çekiştirme, sadece bilinç bulanıklığının eşlik ettiği bir çok çeşit parsiyel

epileptik nöbetlerden oluşabileceği gibi, bilinç kaybı ile birlikte ani

olarak dalma, tüm vücutta kasılma ve atımlar, sıçramalardan

oluşan jeneralize epileptik nöbetlerden de oluşabilir.

Bu nöbet sırasında hastalarda ağızdan kö-

pük gelmesi, dilini ısırma, hastada

idrar ve/veya gaita kaçır-

ması gözlenebilir.

Nöbetlere

neden olan

faktörler;

Epilepsi hastalığı tanısı almış bireylerin

yaklaşık olarak yarısında herhangi bir sebep

tespit edilemeyebilir. Belli grup hastada ise gebe-

likte olan beyin gelişim problemleri, doğum sırasında-

ki nedenler, beyin enfeksiyonları, beyin tümörleri, beyin

damar hastalıkları, bazı ilaçlar, zehirlenmeler, aşırı alkol alımı

gibi nedenler nöbetlere neden olabilmektedir.

Epilepsi kimlerde

görülür ?

Epilepsi her yaşta görülebilmek-

le birlikte 20’li yaşlar öncesi ve

60’lı yaşlar sonrasında görülmesi

daha sıktır.

Epilepsi hastalığı, erkek ve ka-

dınlarda ırk ayrımı olmaksızın

eşit olarak görülmektedir.

Kişi hayatının herhangi bir döne-

minde, bir defaya mahsus olmak

üzere epileptik nöbet geçirebilir

ancak bu nöbet bir daha hiç

tekrarlamayabilir.

Bu nedenledir ki, ‘’epilep-

si hastalığı’’

tekrar-

layan epileptik

nöbetleri ta-

nımlar.

Epilepsi

hastalığı

tanısını tek başına

koyduran bir test yoktur.

Tanı koymada en önemli nokta hastanın nöbeti hakkında veri-

len bilgidir. Özellikle nöbeti gören kişinin ayrıntılı ve dikkatli

olarak dinlenmesi gereklidir. Sonrasında yapılan ayrıntılı

genel ve nörolojik muayene ardından hastanın gerek-

li kan tetkikleri ve EEG (elektroensefalografisi)

si istenir. Tanı konulmasında en önemli tet-

kiklerden birisi EEG’dir. Beyin Bilgisayarlı

Tomografi (BT) veya Beyin Manyetik

Rezonans Görüntüleme (MRG)

epilepsi nöbetlerine neden

olan olayların ya da yapı-

sal bozuklukların or-

taya konmasında

yardımcı olur.

Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Tedavinin en önemli amacı nöbetlerin durdurulmasıdır. Tedavide çeşitli ilaçlar kullanılır

ve ilaç seçimine karar verirken nöbetin tipi, atakların sıklığı, hastanın yaşı, eşlik eden diğer

sistemik hastalıkların varlığı önem taşımaktadır. Hastaların çok büyük kısmında ilaç tedavisi ile

nöbetler kontrol altına alınır. Belli bir grup ilaç tedavisine dirençli uygun hastada cerrahi tedavi ile de

başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

20

21