Previous Page  16-17 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16-17 / 64 Next Page
Page Background

VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ:

Diğerlerinden farklı olarak hayati tehlike de içeren bu ritim bozuk-

luğunda kalbin karıncıklarının çok hızlanması ve kalpten bağımsız olarak yüksek hızlarda kendi ba-

şına çalışması, sonunda da kalp durmasına neden olabilir. Bu ritim bozukluğu daha çok kalpteki

yapısal bir bozuklukla beraberdir. Hasta, ya daha önceden bir kalp krizi geçirmiş ve kalpte bir kısım

doku ölmüştür ki bu hastalarda sıklıkla kalp yetersizliği de görülmektedir, ya da doğuştan gelen veya

genetik bir takım kalple ilişkili hastalığı mevcuttur. Hastada yine benzer şikayetlerle birlikte bayıl-

ma veya ani kalp ölümü görülebilir. Bu tür durumlarda hasta acil servise ne kadar erken getirilirse

hayatta kalma şansı o kadar artar. Hastada altta yatan neden tedavi edildikten sonra da risk devam

ediyorsa, ritim bozukluğunu önleyici tedavi de dahil olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri verilmektedir.

Ancak hayati öneme sahip olan bu ritim bozukluklarında hastanın bazen ikinci bir şansı olmayaca-

ğı için “

şok verme özelliği olan kalp pillerinin

” takılması gündeme gelmektedir. Ani kalp ölümü

yaşayıp kurtulan hastalarda sigorta görevi görecek olan bu cihazlar hastada devamlı kalp ritminin

monitörizasyonunu sağlamakta ve hayatı tehdit eden bir ritim bozukluğu saptandığında da uygun

tedavi yöntemiyle doğrudan kalbin içine konulan bir tel vasıtasıyla ritmi normale döndürülebilmek-

tedir. Cihazda depolanan bu kayıtlar özel pil kontrolü cihazları yardımıyla incelenebilmekte ve gün

gün saat saat hastanın yaşadığı ritim problemleriyle ilgili net bilgiler elde edilmektedir. Şok verme

özelliği olan kalp pillerinin takılması ilaç tedavisinin kesilmesi anlamına gelmez, bu hastalar çoğun-

lukla ritim bozukluğunun tekrarını önleyici veya altta yatan hastalığın ilerlemesini önleyici ilaçlar

kullanmaktadır.

Kalp hızı belli değerlerin altına düştüğünde ise böbrek ve beyin gibi önemli organlara kan akışı azalacağından bu

sorun sistemik sonuçları olan bir tabloya dönüşebilir. Acile veya polikliniğe bu şikayetlerle başvuran hastalarda hemen

elektrokardiyografi çekilip ritmin değerlendirilmesi ve ritim bozukluğunun türüne göre damardan kalbi hızlandırabile-

cek ilaç tedavisinden boyun damarından geçici pil takılmasına kadar geniş bir yelpazede tedavi planlanması yapılmak-

tadır. Hastaların düşük kalp hızları bazen kullandıkları ilaçlarla ilişkili, bazen yedikleriyle, bazense geçirdikleri cerrahi

operasyonlarla ilişkili olabilmektedir. Altta bu tür bir neden yokken de özellikle ileri yaşı olan hastalarda kalpteki ileti

sisteminin yaşlanmasından ötürü bazı unsurları çalışmaz ve kalp hızının düşmesine neden olabilir.

R

itim probleminin nedeni saptanıp ortadan kaldırıldığı halde düşük kalp hızı devam ediyorsa ve hastanın

günlük yaşamını veya hayati organların beslenmesini etkileyecek boyuttaysa, o zaman tedavide “kalıcı kalp

pilleri” önerilmektedir. Şok verici kalp pilleri gibi anjiyografi laboratuarında sol omuz bölgesindeki damarlar

kullanılarak kalbe teller takıp bu teller ile kalbin uyarılması sağlanmakta, böylelikle hastanın ritmi kalp pili ile

sağlanmaktadır. Kısa süreli veya bilinen bir nedene bağlı kalpte yavaşlama var ise 24 saatlik holter monitöri-

zasyonu veya hadise kaydedici gibi ileri tetkikler kullanılarak ritim bozukluğunun ne kadar sık olduğu ve günlük

yaşama etki edip etmediği hastanın şikayetleri doğrultusunda incelenmektedir. Bunlar incelendikten sonra ge-

rekli olan hastalar yine kalıcı kalp pili takılması amaçlı yönlendirilmektedirler.

Acil durumlarda hastanın bilincinin olmadığı durumlarda

kalp masajı ile beraber şok cihazıyla ritmin geri çevrilmesi ile

tedavi sağlanabilir. Hasta hayata döndürüldükten sonra alt-

ta yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir. Bunun için;

Elektrokardiyografinin yanında ileri tetkik olarak ekokardi-

yografi, 24 saatlik holter monitörizasyonu, koroner anjiyog-

rafi veya elektrofizyolojik çalışma planlanabilir.

14

15