Previous Page  10-11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10-11 / 64 Next Page
Page Background

AMNiYOSENTEZ

HAKKINDA

MERAK

EDiLENLER

GEBELiK KAYBI

VAJiNAL YOLDAN

SU GELMESi

Amniyosenteze bağlı gebelik kayıp

oranı %0,5 (1/200) olarak bilinse

de, işlemin sık olarak uygulandığı

merkezlerde bu oran daha düşük-

tür. Gebelik kayıp riskini etkileyen

en önemli husus, amniyosentezi

yapan doktorun bu konudaki bilgi-

si, tecrübesidir. Gebelik kaybının

en sık nedeni, gebelik kesesinde

açılan delikten kese içindeki sı-

vının sızarak boşalmasıdır. Ayrıca

işlem sırasında bakterilerin rahim

içindeki dokulara ulaşmasıyla geli-

şen enfeksiyonlar veya kanamalar

da nadiren düşük nedeni olabilir.

Amniyosentez yapılmayan gebe-

lerde de çeşitli nedenlerle düşük

olabileceği akılda tutulmalıdır.

Nadirdir, %1-2 oranında gelişir.

Bunun nedeni amniyon ve kor-

yon zarlarından iğne geçişi olup,

zarların kendiliğinden iyileşmesi

ile su gelişi çoğu zaman durur ve

sıklıkla gebelik sorunsuz devam

eder. Ancak, bu durumdaki ge-

belerin %10 unda düşük gelişe-

bilir. Çok seyrek olarak bebek

suyu az ya da susuz bir ortam-

da gelişimini sürdürmek zorunda

kalabilir. Bebeğin akciğerleri bu

durumdan zarar görebilir.

Kısa süreli ağrı normaldir. Rahat-

sız edici ağrı çok nadirdir ve hasta

doktoruna haber vermelidir. Ağrı

bazen enfeksiyon belirtisi de ola-

bilir.

G

ebelik takip süresince, gebelere fetal kromozomal anomalilere yönelik olarak öncelikle tara-

ma testleri (ikili, üçlü, dörtlü testler ve günümüzde anne kanında serbest fetal DNA testi) öne-

rilse de, bu testlerin kromozomal bozuklukları yakalama oranları %100 değildir. Bu yüzden tüm

gebelere bir tanı testi olan amniyosentez hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Tam anlamıyla

doğru bilgilendirme yapılmaması nedeniyle, gebelerin çoğunun düşündüğünün aksine, anne

karnında serbest fetal DNA bir tanı testi değildir. Bu test, oldukça yüksek hastalık yakalama

oranı olan kromozomal anomali tarama testidir ve amniyosentez alternatifi olarak kullanılma-

malıdır.

Amniyosentez, fetal hastalıkların tanısında oldukça önemli bir işlemdir. Amniyosentez bu konu-

da bilgili ve tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığında, korkulmaması gereken, komplikasyon

oranı düşük, kesin tanı koyma olanağı sağlayan güvenli bir işlemdir. Bilgi kirliliği nedeniyle top-

lumdaki amniyosenteze karşı olan önyargı doğru değildir. Tüm gebeler, amniyosentezin gerekli

olduğu hallerde, bu işlemi korkmadan yaptırmalıdırlar.

Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalın-

da yüksek riskli gebelikler takip edilmektedir. Amniyosentez ve diğer girişimsel işlemler

sıklıkla uygulanmaktadır ve kliniğimizdeki komplikasyon oranı son derece düşüktür.

KANAMA

iGNENiN BEBEGE

DEGMESi ve

ZARAR VERMESi

ENFEKSiYON

Çok nadir görülür ancak ciddi

bir durumdur.Gebeliğin sonlan-

dırılması gerekir. Karın ağrısı,

üşüme, titreme ve ateş gibi be-

lirtiler varlığında acilen doktora

başvurulmalıdır.

Çok nadirdir ve genellikle

kendiliğinden durur.

Amniyosentez, günümüz-

de ultrasonografi eşliğin-

de yapıldığı için bu olası-

lık çok azdır yine de işlem

yapılırken özellikle bebe-

ğin baş ve gövdesinden

uzak bir alandan iğne gi-

rişi tercih edilmelidir.

ANNE ÖLÜMÜ

ANNENiN

KARIN DUVARINDA

KAN PIHTISI

PLASENTANIN

KARIN DUVARINDAN

AYRILMASI

Anne Rh-, bebek Rh+ ise am

-

niyosentez sırasında bebeğin kan

hücreleri anneye geçerek anti

-

kor oluşmasına neden olabilir.

Dolayısıyla annenin Rh-, babanın

Rh+ olduğu durumlarda bebe

-

ğin Rh+ olma olasılığı göz önü

-

ne alınarak, etkilenmeyi önlemek

amacıyla amniyosentezden sonra

gebeye Anti D uygulanır.

Çok nadirdir. Özellikle plasenta

-

nın kenarından geçildiği durum

-

larda olabilir.

Çok nadirdir. Özellikle plasen-

tanın kenarından geçildiği du-

rumlarda olabilir.

Nadirdir ve çoğu kez ken-

diliğinden geçer.

Anne viral hastalık taşıyıcısı

ise veya viral yük artmış ise

nadiren hastalığın bebeğe

geçişi söz konusu olabilir.

KAN UYUSMAZLIGI

ANNE ViRAL

HASTALIK TASIYICISI

iSE BEBEGE

GEÇME RiSKi

8

9