Previous Page  18-19 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18-19 / 64 Next Page
Page Background

Öğr. Gör. Dr. Nurhak ÇAĞATAY BİRER

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Ülkemizde daha çok kadın çalışma hayatında rol almaya başlamıştır. Ka-

dınlar, yalnızca maddi sebeplerle değil, aynı zamanda bir birey olarak kendileri-

ni gerçekleştirmek için de çalışmaktadır. Ancak çalışmaya başlamak, kadınların

sosyal rolünü farklılaştırsa da, evdeki yükten kurtulmasına yetmemiştir. Anne-

lik de şüphesiz bireysel ve/veya toplumsal gerekçelerle kadının muhtemel tercih-

lerindendir. Bu noktada, annelik ve kariyer arasında bir tercih mi yapılacaktır,

yoksa günümüzün sık duyduğumuz söylemiyle “çocuk da yaparım kariyer de!”

mi denilecektir?

Çalışma hayatı içindeki kadı-

nın anne olmaya karar ver-

mesiyle birlikte yeni sorumlu-

lukları başlar. Çalışmak çoğu

zaman, sosyal konulara ve

çevreye dair farkındalığı da

beraberinde getirir. Bu neden-

le gebelik ve sonrasında hata

yapmaması gerektiği düşün-

cesi ile daha fazla okuma, bu

alandaki uzmanların açıkla-

malarını izleme ve öğrendikle-

rini hayata geçirme zorunlulu-

ğu hissedebilir. Bu hazırlıkların

faydalı bir yanı vardır: Yeni

hayatlarına daha fazla kafa

yormak, sudan çıkmış balığa

dönmesine engel olacaktır. Bu

süreçte, hem annenin hem ba-

banın hayatı değişecektir ve

çocuk sahibi olmaya karar ve-

rilmesiyle bir dönüm noktasına

da gelinmiş olur.

Gebelik ve sonrasında evde

oluşan yeni dengelerin otur-

ması aşamasında bocalayan

anne, kimi zaman maddi se-

beplerle, kimi zaman da plan-

ladığı kariyerini sürdürmek için

ve kazandığı sosyal statüyü

kaybetmemek için işine dön-

mek zorundadır. Dahası, gebe-

liğinin son döneminden itiba-

ren evde çok vakit geçirmekte

olan anne, evden uzaklaşmak,

işe başlamak isteyebilir.

16

17