Previous Page  44-45 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44-45 / 64 Next Page
Page Background

Üveit acil bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve göz

bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz içi basıncı yükselmesi

ve glokom gibi kalıcı yan etkiler bırakabilir, görme kalıcı olarak

azalabilir ve kaybedilebilir.

Detaylı sistemik ve göz hikayesi, detaylı göz muayenesi ve bulgulara göre görüntüleme yöntemleri

ve laboratuvar testler ile tanı konulur. Düzenli aralıklarla optik koherens tomografi ile optik disk

ve makülanın incelenmesi, ön segment ve arka segment ultrasonografisi ve gerekli durumlarda

fundus flöresein anjiyografi hem tanının konması hem de tedavinin takibinde gereklidir. Üveitin

lokalizasyonu ve özelliklerine göre ilgili bölümlerden konsültasyon istenir. Poliklinikte muayeneye

uyum sağlayamayan çocuklarda genel anestezi altında muayene yapmak gerekebilir.

Tedavi

Çocuklarda üveit tanısı konulurken enfeksiyöz hastalıklar ve maskeleyici durumlar göz

önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyöz durumlarda tedavi patojene uygun anti-mikrobiyal

ilaçlar ile yapılır. Aksi takdirde, etkene yönelik ilaç verilmeden steroid veya immünsupresif

tedavi başlanması, gözün kaybına neden olabilir, hatta hayatı tehdit eden komplikasyon-

lara yol açabilir. Enfeksiyonun dışlandığı üveitlerde tedavide kortikosteroid tedavilerden

yararlanılır. Ön üveit durumlarında kortikosteroidli damlalar öncelikle saat başı gibi sık

uygulanarak sonra hastalığın şiddetine göre dereceli azaltarak kesilir. Orta üveitlerde ve

arka üveitlerde sistemik steroidlerin kullanımı gerekli olabilir. Sistemik steroidler ağızdan

veya damar yoluyla verilebilir. Yetişkinlerde göz etrafına uygulanan steroid enjeksiyonları

çocuklarda çok uygun olmamaktadır. Topikal steroidli damlaların yanında sıklıkla arka ya-

pışıklık oluşumunu önlemek ve siliyer spazmı çözerek ağrıyı azaltmak amacıyla sikloplejik

ve midriyatik damlalardan yararlanılır. Hem topikal hem sistemik steroidler kullanılırken

steroidlere bağlı yan etkiler açısından çocuklar yakından takip edilmelidir. Steroid tedavisi

azaltıldığında veya kesildiğinde atak yaşanan durumlarda, steroide bağlı yan etki gelişti-

ğinde veya steroid kullanılamayan durumlarda, arka ve panüveitlerde, JİA gibi sistemik tanı

alan durumlarda immün sistemi baskılayan ilaçlardan veya biyolojik ajanlardan yararlanmak

gerekebilir. Bu çocuklar mutlaka pediyatrik nefroloji ve romatoloji bölümü ile ortak takip

edilmelidir. Üveite bağlı gelişen komplikasyonlar da uygun ve etkin şekilde tedavi edilmeli-

dir. Örneğin glokom gelişiminde göz içi basıncını düşüren damlalardan yararlanılır. Gerekli

durumlarda glokom cerrahisi gerekli olabilir. Katarakt gelişen çocuklarda özellikle göz tem-

belliğinin önüne geçmek için gözdeki inflamasyon etkin bir biçimde baskılanmalı ve üç aylık

sakin dönemden sonra katarakt ameliyatı yapılmalıdır. İnflame bir gözde yapılan cerrahi

bir girişim postoperatif yoğun inflamatuar reaksiyona ve ciddi komplikasyonlara yol açar.

Ancak her türlü göz ameliyatının gözde üveit atağını tetikleyebileceği unutulmamalıdır.

Gelişen retina komplikasyonlarında da lazer fotokoagülasyon, intravitreal tedaviler ve pars

plana vitrektomi gibi cerrahiler yapılır.

Jüvenil İdyopatik Artrit:

Jüvenil idyopatik artrit (JİA) 16 yaşından küçük çocuklarda en az 6

hafta süren ve altta yatan başka neden olmayan artrit olarak tanımlanabilir.

Görülme Sıklığı

- Çocukluk çağı ön üveitlerinin belirlenebilen en sık etyolojik nedenidir.

- Üveit, JİA’nın en sık oligoartrit (4 eklemden daha az tutulum yapan tipi) tipine eşlik

eder.

- Oligoartrit kronik artritlerin en sık görülen tipidir,

- Genellikle kız çocuklarında görülür; hastalığın başlangıcında 4 veya daha az

eklemi tutar.

- Oligoartritli çocukların % 10-30’unda ön üveit görülmektedir. Anti nükleer

antikor (ANA)’un yüksek prevelansı eşlik etmektedir.

Tanı konulduktan sonra ilk dört yıl daha fazladır. Nadir olarak üveit, eklem bulguları

gelişmeden de başlayabilir. Maalesef bu çocuklarda tanı geç konulduğu için üveitin

prognozu daha kötü olmaktadır. Yine artrit ile üveit başlaması arasında kısa süre olması

daha agresif süreç ile ilişkilidir. JİA ile ilişkili üveitler genellikle her iki gözde birlikte

olmaktadır. Ön üveit şeklinde olmasına rağmen tedavi edilmeyen kronik durumlar-

da gözün ön saydam tabakası olan kornea üzerinde bant keratopati, göz içinde zar

oluşumları ve yapışıklıklar, katarakt ve glokom gibi komplikasyonlar gelişerek görme

keskinliği kalıcı olarak azalabilir ve görme kaybedilebilir.

Ön Üveitlerin Nedenleri

Üveitlerin çoğunda ayrıntılı sistemik araştırmaya rağmen altta yatan etken buluna-

mayabilir. Çocuklarda travma mutlaka sorgulanmalıdır. Sistemik tanı almamış hasta-

lar gözdeki üveitin özelliklerine göre pediatrik nefroloji ve romatoloji, enfeksiyon

hastalıkları, kardiyoloji bölümleriyle konsülte edilir ve birlikte takip edilir.

Orta Üveit:

Gözdeki inflamasyonun anatomik olarak pars plana ve

periferik retinanın üzerindeki vitreus tabanında olduğunu ifade eden bir terim-

dir. Çocukluk çağı üveitlerinin % 12-28’i bu bölgede görülür. Sarkoidoz, sifiliz,

Lyme hastalığı, multiple skleroz ve tüberküloz ile birlikte görülebilir. Bu tür

üveitler mutlaka göğüs hastalıkları, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları bölümleri

ile birlikte takip edilir.

Arka Üveit:

Çocuklarda en sık arka üveit nedeni toksoplazma en-

feksiyonudur. Toksoplazma kedi dışkısıyla bulaşan bir parazittir. İnsanlar bu

paraziti iyi pişmemiş yiyeceklerle, bulaşmış meyve, sebze ve sularla alırlar.

Alınan parazit kistleri kaslara, kalbe, sinir dokulara ve retinaya dağılır ve

yıllarca aktif olmayan bir şekilde kalabilir. Hamilelik sırasında toksoplazma

enfeksiyonu geçiren gebelerde parazit plasenta yoluyla bebeğe geçebilir

ve bebekte ağır gelişim hasarları oluşabilir.Çocuklarda bir diğer arka üveit

nedeni toksokara enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon da köpek ve kedi dışkısıyla

bulaşmış yiyeceklerin yenmesiyle insana bulaşır.

Pan Üveitler

:

Gözün ön, orta ve arka bölümlerinin birlikte inf-

lame olma durumudur. Sarkoidoz, Behçet hastalığı gibi hastalıklar yönün-

den mutlaka detaylı sistemik araştırma yapılmalıdır.

Ön Üveitler

ÜVEİT TANI VE TEDAVİSİ

42

43