Background Image
Previous Page  73 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 73 / 84 Next Page
Page Background

71

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok.

No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 68 68/ 11 82

Girişimsel Radyoloji, modern teknolojiye

sahip görüntüleme cihazları kılavuzluğun-

da, ciltte açılan birkaç milimetrelik delikler-

den iğne ile girilip, yine milimetrik kalınlıkta

malzemeler kullanılarak hastalıklı alana

ulaşılıp, hastalığın tanısı ve cerrahiye gerek

bırakmadan tedavisini sağlayan radyolo-

jinin ileri bir dalıdır. Girişimsel Radyolojideki

işlemler, cerrahiye alternatif işlemler ol-

makla beraber cerrahiden tamamen farklı

malzemeler ve yöntemler kullanılmaktadır.

Neşter ve dikişler yerine gelişen teknoloji ile

her geçen gün boyutları küçülen ve kulla-

nım alanları artan tel ve kateterler, balon-

lar, stentler, tedavi edici ilaçlar, lazer gibi

malzemeler kullanılmaktadır. Bölümde da-

marsal ve damar dışı birçok girişim yapıl-

maktadır. Kalp dışı tüm damar sorunlarında

(daralma, tıkanma, anormal damarlaşma,

baloncuk oluşması (anevrizma), kanama,

varisler, bazı tümörler, diyaliz fistülleri…)

hem tanı hem de tedavi amaçlı işlemler

yapılmaktadır. Bu işlemler genelde anji-

yografi ünitesinde lokal anestezi eşliğinde

yapılır. İşlemler genelde bir-iki saat sürmek-

le birlikte hastalığın yaygınlığına ve damar

yapısına göre üç saate çıkabilmektedir.

Bu işlemlerin birçoğu için işlem sonrasında

bir gecelik hastane yatışı gerekmektedir.

Hemen tüm organ ve kitlelerden tanı için

parça alınması (biyopsi), vücut sıvıları ve

apselerin boşaltılması, kistlerin tedavisi,

tümörlerin iğne ile yakılması, safra yolları

ve idrar yollarındaki tıkanıklıkların açılması

işlemleri genelde hastane yatışı gerektir-

meyip 30 dakika ila 1 saat arası zamanda

yapılmaktadır.

Meme görüntüleme biriminde dijital ma-

mografi-tomosentez ve renkli doppler ultra-

sonografi cihazları ile meme hastalıklarının

özellikle meme kanserinin erken teşhis edil-

mesi ve tedavi planlaması için çalışmalar

yapılmaktadır. Gerekli durumlarda meme

MR tetkiki ileri görüntüleme yöntemi olarak

uygulanmakta ve bazı durumlarda ultra-

sonografi veya mamografi rehberliğinde

biyopsi yapılmaktadır.

Bölümümüzde her türlü cihazda yapılan

tetkiklerin görüntüleri PACS sisteminde sürekli

olarak saklanmaktadır. Bu sistem ile görün-

tüler tetkik sonrasında hastanın doktoruna

ulaşmakta ve radyolog tarafından rapor

edilmektedir. Görüntüler hastane içinde ve

merkezlerimiz arasında paylaşılmakta ge-

rekli durumlarda bölüm içi veya bölümler

arası konsültasyonlar yapılmaktadır.

Bölümümüzde pekçok hizmet acil ve polik-

linik hastaları için 24 saat verilmekte ve en

kısa sürede neticelenmesi yönünde çalış-

malar planlanmakta ve yapılmaktadır.

Radyoloji bölümlerinde görüntülemede

büyük oranda radyasyon kullanılmakla be-

raber, MR ve ultrasonografi gibi radyasyon

kullanmayan cihazlarda da tetkikler yoğun

bir şekilde yapılmaktadır. Radyasyon kulla-

nılan röntgen, bilgisayarlı tomografi, anji-

ografi gibi tetkiklerde düşük doz teknikleri ve

gerekli durumlarda radyasyon kullanılma-

yan yöntemler tercih edilmektedir.