Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Sunulan Hizmetler

• Bronkoskopi ünitesinde esnek fiberoptik video-bronkoskop mevcuttur. Bronkoskopi prosedürü, hava yollarının araştırılmasına, hastalıkların biyopsi ile teşhisine ve ayrıca mediastinal lenfadenopatilerin ince iğne aspirasyon yöntemi ile örneklenmesine izin verir. Bronkoskopi, bazı akciğer hastalıklarının, özellikle de akciğer kanserinin erken ve kesin teşhisini sağlar.
• Uyku hastalıkları merkezinde iki yatak kapasitesi ile  polisomnografi yapılabilmektedir. Uyku sırasında gelişen solunum bozukluklarının tanı ve tedavisi için polisomnografi testi yapılır. Uyku sırasında  gelişen solunum değişiklikleri  bir gece boyunca bilgisayar destekli bir ortama kaydedilir.
• Girişimsel Radyoloji Biriminde yapılan torasik ultrason ile plevral sıvıların etiyolojisini ve akciğerin periferik lezyonlarını teşhis etmek için torasentez işlemi ve perkütan akciğer biyopsisi yapılmaktadır.
• Sigara bağımlılığı tedavisi için başvuran hastaların takip ve tedavisi  sigara bırakma polikliniğinde yapılmaktadır.
• Allerjik Hastalıklar ve İmmünoloji Anabilim Dalı'nda alerjik rinit, astım, gıda ve ilaç alerjileri, böcek alerjileri, atopik dermatit (egzema), ürtiker ve anjiyoödem gibi bazı hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi yapılır. Deri prick testleri ve ilaç alerji testleri yapılmaktadır.

Bölüm Broşürleri